Th�nh vi�n đăng nhập

Nhập v�o ch�nh x�c "T�n truy cập" v� "Mật khẩu" rồi nhấn v�o n�t "Đăng nhập" để v�o trang soạn thảo website.
 T�n truy cập:
 Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu

Nếu bạn qu�n mật khẩu, nhấn v�o link "Qu�n mật khẩu" dưới đ�y để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn qua Email m� bạn đ� đăng k� với hệ thống !

 [ Qu�n mật khẩu ? ]

Thiết kế phần mềm phi�n bản 3.0